Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 1. De diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur. De koper is bij bestelling op de hoogte van alle functionaliteiten van de dienst en bestelt de software in de toestand dat die zich bevindt, inclusief eventuele gebreken.
   
 2.  De goederen of diensten worden geleverd gedurende de termijn zoals op de factuur vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
   
 3. De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.
   
 4. Onze diensten zijn contant betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur 30 dagen na de factuurdatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12% intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 40 euro, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Bij niet betaling van de factuur 30 dagen na factuurdatum, behoudt Infinwebs het recht om de diensten te onderbreken zonder vergoeding of compensatie naar de klant.
   
 5. De geleverde software blijft eigendom van Infinwebs. Er wordt enkel betaald voor het gebruik van de software gedurende de periode aangegeven op de factuur.
   
 6. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
   
 7. Onze overeenkomsten worden steeds aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de klant. Ingeval van kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.
   
 8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
   
 9. Infinwebs behoudt het recht om de software tijdelijk offline te halen voor bijvoorbeeld belangrijke updates of bij technische problemen. Er wordt een minimum uptime van 99,95% beoogd maar dit is niet bindend.
   
 10. Infinwebs behoudt het recht ten alle tijden aanpassing te maken aan de software zonder voorafgaande waarschuwing. De koper gaat akkoord dat de gebruikte software zal evolueren.
   
 11. Infinwebs is niet verantwoordelijk voor foutief opgemaakte documenten met de software. De koper is steeds zelf verantwoordelijk voor opgemaakte en verzonden documenten.
   
 12. Bij bestelling gaat de koper akkoord om de facturen via e-mail te ontvangen op het e-mail adres waarmee de software account is aangemaakt.

Klaar om efficiƫnter te werken? !

Maak nu uw account aan, vul de verplichte gegevens aan die op uw facturen moeten staan en maak uw eerste factuur op enkele minuten tijd! De eerste 14 dagen zijn gratis en vrijblijvend waardoor u het volledige pakket kan leren kennen!